Regulamin

 1. Wszelkie pomieszczenia mieszkalne w Pokojach Gościnnych WEST (w skrócie WEST) zwane dalej „kwaterami” wynajmowane są na doby przez najemców zwanych dalej „Gośćmi”.

I. PROCES REZERWACJI

 1. Rezerwacji kwater można dokonywać on-line, za pomocą formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie pokojewest.pl w zakładce REZERWACJE, lub telefonicznie pod numerami +48 607 333 560 lub mailowo na adres biuro@pokojewest.pl.
 2. Gość, który zamierza dokonać rezerwacji kwatery on-line, w zakładce REZERWACJE otrzymuje możliwość wyboru rodzaju i numeru kwatery, oraz terminu pobytu w WEST (data zameldowania i wymeldowania).
 3. Po uzyskaniu potwierdzenia o dokonanym wyborze i całkowitym koszcie rezerwacji Gość, po wciśnięciu przycisku „Dalej”, przechodzi do formularza rezerwacyjnego.
 4. W formularzu Gość wpisuje swoje dane oraz/lub dane swojej firmy. Powinien również wpisać uwagi dotyczące rezerwacji. Gość jest uprawniony do podawania w formularzu rezerwacyjnym jedynie  kompletnych, rzetelnych i merytorycznie poprawnych danych.
 5. Gość, który zamierza dokonać rezerwacji kwatery on-line może to uczynić tylko po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz akceptacji postanowień Regulaminu przez zaznaczenie właściwego pola.
 6. Po wypełnieniu formularza i zaznaczeniu wymaganych oświadczeń Gość wciska przycisk „Rezerwuj” celem dokonania rezerwacji.

II. PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem pełnej rezerwacji jest dokonanie wpłaty zadatku w kwocie nie mniejszej niż 30%, w terminie do 3 dni od dnia dokonania rezerwacji.
 2. Gość może dokonać wpłaty zadatku poprzez jeden z wybranych sposobów:
  1. płatności elektronicznym przelewem bankowym,
  2. standardowym przelewem bankowym.
 3. Po wybraniu jednej z pierwszych dwóch opcji i wciśnięciu przycisku „PŁACĘ” Gość przekierowany zostanie na stronę umożliwiającą wpłatę zadatku poprzez System Obsługi płatności Dotpay.
  Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków, www.dotpay.pl
  tel.: +48 12 688 26 00, fax: +48 12 688 26 99, NIP 634-26-61-860
  Kapitał zakładowy 4.000.000 zł., kapitał opłacony 4.000.000 zł.
  Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS nr 700791
 4. W przypadku wyboru jako metody płatności przelewu elektronicznego za pomocą systemu Dotpay wymagana kwota zostanie automatycznie pobrana z rachunku Gościa.
 5. W przypadku wyboru drugiej opcji wpłaty zadatku można dokonywać zgodnie z podanymi poniżej informacjami:
  • Dane dla przekazów pocztowych:
   Pokoje Gościnne WEST
   Byszewska 60, 85-416 Bydgoszcz
   Nr rachunku:
   17 1140 1052 0000 4556 0500 1004
  • Dane dla przelewów krajowych:
   Pokoje Gościnne WEST
   Wyzwolenia 84, 84-120 Władysławowo
   Nr rachunku:
   17 1140 1052 0000 4556 0500 1004
  • Dane dla przelewów zagranicznych:
   Pokoje Gościnne WEST
   Wyzwolenia 84, 84-120 Władysławowo, POLAND
   Nr rachunku:
   IBAN: PL 17 1140 1052 0000 4556 0500 1004
   SWIFT : BREXPLPWBYD mBank S.A. o/Bydgoszcz
 6. WEST nie pobierają żadnych dodatkowych opłat za dokonywane płatności z tytułu rezerwacji kwatery.
 7. Zadatek za rezerwację potwierdzamy paragonem lub fakturą zaliczkową VAT. Za wynajem kwatery wystawiamy paragony lub na życzenie fakturę VAT. Paragon za wpłacony zadatek Gość może odebrać po przyjeździe na miejsce, bądź też wcześniej – począwszy od dnia wpłaty zadatku. Przy czym, przed sezonem – w ustalonym wcześniej miejscu i czasie. Gość zainteresowany otrzymaniem faktury VAT zobowiązany jest zaznaczyć to w formularzu rezerwacyjnym podając przy tym wymagane dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury.
 8. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie pokojewest.pl w zakładce CENNIK. Każdego Gościa dodatkowo obowiązuje opłata klimatyczna wg stawki UM Władysławowo.
 9. Przyjazd Gościa po terminie nie zwalnia z opłat za cały pobyt.
 10. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa, należność za cały pobytu nie ulega zmianie.
 11. W przypadku przyjazdu do danej kwatery mniejszej ilości osób, niż ustalono wcześniej przy dokonywaniu rezerwacji, cena noclegów nie będzie obniżona.
 12. jeśli WEST poniosą znaczne straty z powodu nie zrealizowanej rezerwacji, Gość, który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości do 50% ceny wynajmu tej kwatery.
 13. Wszystkie ceny usług świadczonych przez WEST są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług.
 14. Dokonując rezerwacji Gość oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Cennik Usług WEST dostępny na stronie pokojewest.pl w zakładce CENNIK.

III. ZMIANY I ANULOWANIE REZERWACJI

 1. Zmian lub anulowanie rezerwacji można dokonywać mailowo na adres biuro@pokojewest.pl lub telefonicznie pod numerami +48 607 333 560, +48 58 674 03 34.
 2. WEST w miarę możliwości zmienią rezerwację i prześlą stosowne potwierdzenie. WEST zastrzegają sobie prawo odmowy zmiany rezerwacji jeśli wszystkie kwatery w podanym przez Gościa terminie są zajęte.
 3. Zasady zwrotu zadatków wpłacanych na poczet wypoczynku Gości:
  1. powyżej 6 tygodni przed rezerwowanym terminem, zadatki zwracane są w 100%,
  2. poniżej 6 tygodni przed rezerwowanym terminem, zadatki nie są zwracane.
 4. WEST zastrzegają sobie prawo do zaproponowania alternatywnego zakwaterowania w przypadku gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa z przyczyn niezależnych. WEST zaproponują inne zakwaterowanie. Jeśli Gość nie wyrazi zgody na alternatywne rozwiązanie WEST są zobowiązane do zwrotu zapłaty za usługę. Zwrot opłaty zwalnia WEST z wszelkich roszczeń ze strony Gościa.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z POKOI GOŚCINNYCH WEST, PARKINGU, PLACU ZABAW I GRILLA

 1. Doba kwaterunkowa kończy się o godzinie 10:00 a zaczyna o godzinie 15:00.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu kwatery. WEST uwzględniają życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości i posiadania wolnych miejsc.
 3. Zatrzymanie kwatery po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. W przypadku, kiedy Gość opuści kwaterę do godziny 16.00, naliczona zostaje opłata za pół doby.
 4. Gość nie może przekazywać kwatery innym osobom, także w czasie wynajmu kwatery.
 5. Osoby niezameldowane w WEST mogą przebywać w kwaterach w godzinach 7.00 – 22.00 pod nadzorem i na odpowiedzialność zapraszających ich Gości.
 6. W WEST obowiązuje cisza w godzinach 22.00 – 6.00, w tym czasie osoby korzystające z usług mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w kwaterach: grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia kwater. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Gościowi nie wolno: używać otwartego ognia, rzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki; wnosić i przechowywać materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń; palić papierosów na terenie WEST z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych.
 8. Przed opuszczeniem kwatery lub położeniem się do snu Gość powinien: zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamknąć okno lub unieruchomić je w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem na wypadek burzy, wichru lub innych zjawisk atmosferycznych; wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny.
 9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w kwaterach przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji WEST przechowają przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekażą na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 10. Parking nie jest parkingiem strzeżonym. Przeznaczony jest wyłącznie dla Gości i osób posiadających zezwolenie WEST.
 11. Użytkownikowi parkingu nie wolno na terenie parkingu hotelowego uruchamiać pojazdu ani poruszać się nim na terenie parkingu będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu poprzez zamknięcie wszystkich drzwi samochodu oraz zamknięcia okien, jak również uruchomienia zabezpieczeń, w które wyposażony jest pojazd.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do niezaśmiecania parkingu i utrzymania miejsca postojowego w należytym porządku.
 14. West jest upoważniony do usunięcia pojazdu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia lub zajścia nagłej uzasadnionej potrzeby.
 15. Użytkownik parkingu hotelowego obowiązkowo powinien mieć ubezpieczenie OC parkowanego samochodu.
 16. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał i nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. nr 108 poz. 908) z późniejszymi zmianami oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
 18. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie.
 19. Każdy, kto wie o zaistniałym na terenie Parkingu lub dróg dojazdowych (wewnętrznych), zdarzeniu drogowym tj. kolizji lub wypadku, w szczególności zdarzeniu, w którym ucierpieli ludzie, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym recepcję i pogotowie ratunkowe.
 20. Korzystanie z grilla może odbywać się jedynie pod nadzorem osoby pełnoletniej.
 21. Rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu.
 22. W trakcie korzystania z grilla lub miejsca na ognisko zabrania się pozostawiania ognia bez nadzoru, po zakończeniu Goście, którzy korzystały z grilla zobowiązani są do jego zagaszenia.
 23. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat.
 24. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 25. W pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze.
 26. Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych.
 27. Przed wyjściem dzieci na plac rodzice mają obowiązek sprawdzić stan techniczny urządzeń. W razie stwierdzenia nieprawidłowości mają obowiązek zgłosić to recepcji.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Doba kwaterunkowa kończy się o godzinie 10:00 a zaczyna o godzinie 15:00.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu kwatery. WEST uwzględniają życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości i posiadania wolnych miejsc.
 3. Zatrzymanie kwatery po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. W przypadku, kiedy Gość opuści kwaterę do godziny 16.00, naliczona zostaje opłata za pół doby.
 4. Gość nie może przekazywać kwatery innym osobom, także w czasie wynajmu kwatery.
 5. Osoby niezameldowane w WEST mogą przebywać w kwaterach w godzinach 7.00 – 22.00 pod nadzorem i na odpowiedzialność zapraszających ich Gości.
 6. W WEST obowiązuje cisza w godzinach 22.00 – 6.00, w tym czasie osoby korzystające z usług mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w kwaterach: grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia kwater. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Gościowi nie wolno: używać otwartego ognia, rzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki; wnosić i przechowywać materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń; palić papierosów na terenie WEST z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych.
 8. Przed opuszczeniem kwatery lub położeniem się do snu Gość powinien: zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamknąć okno lub unieruchomić je w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem na wypadek burzy, wichru lub innych zjawisk atmosferycznych; wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny.
 9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w kwaterach przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji WEST przechowają przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekażą na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 10. Parking nie jest parkingiem strzeżonym. Przeznaczony jest wyłącznie dla Gości i osób posiadających zezwolenie WEST.
 11. Użytkownikowi parkingu nie wolno na terenie parkingu hotelowego uruchamiać pojazdu ani poruszać się nim na terenie parkingu będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu poprzez zamknięcie wszystkich drzwi samochodu oraz zamknięcia okien, jak również uruchomienia zabezpieczeń, w które wyposażony jest pojazd.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do niezaśmiecania parkingu i utrzymania miejsca postojowego w należytym porządku.
 14. West jest upoważniony do usunięcia pojazdu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia lub zajścia nagłej uzasadnionej potrzeby.
 15. Użytkownik parkingu hotelowego obowiązkowo powinien mieć ubezpieczenie OC parkowanego samochodu.
 16. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał i nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. nr 108 poz. 908) z późniejszymi zmianami oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
 18. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie.
 19. Każdy, kto wie o zaistniałym na terenie Parkingu lub dróg dojazdowych (wewnętrznych), zdarzeniu drogowym tj. kolizji lub wypadku, w szczególności zdarzeniu, w którym ucierpieli ludzie, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym recepcję i pogotowie ratunkowe.
 20. Korzystanie z grilla może odbywać się jedynie pod nadzorem osoby pełnoletniej.
 21. Rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu.
 22. W trakcie korzystania z grilla lub miejsca na ognisko zabrania się pozostawiania ognia bez nadzoru, po zakończeniu Goście, którzy korzystały z grilla zobowiązani są do jego zagaszenia.
 23. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat.
 24. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 25. W pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze.
 26. Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych.
 27. Przed wyjściem dzieci na plac rodzice mają obowiązek sprawdzić stan techniczny urządzeń. W razie stwierdzenia nieprawidłowości mają obowiązek zgłosić to recepcji.

VII. DANE OSOBOWE

 1. Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych WEST. WEST wykorzystają dane tylko do przeprowadzenia procesu rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zaznaczenie opcji zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Gość rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.
 2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu WEST mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań załogi WEST, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 3. WEST zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany stają się skuteczne w terminie wyznaczonym przez WEST, przy czym do Umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosowane będą postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili zawarcia Umowy. Nowy regulamin będzie publikowany na stronie internetowej.
 4. Niniejszy regulamin jest umową zawartą między stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zadatek nie był wymagany.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

IX. DANE ADRESOWE

84-120 Władysławowo
ul. Wyzwolenia 84

Tel:+48 607 333 560, +48 58 674 03 34

biuro@pokojewest.pl

DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo – akcyjna
Oddział Władysławowo
POKOJE GOŚCINNE WEST
NIP: 9532648396
Regon: 361052098
KRS: 0000948678

Przekazując do wiadomości szanownych Gości niniejszy regulamin, życzymy jednocześnie miłego pobytu w naszych kwaterach.

ZOBACZ NASZ NOWY OŚRODEK!
 • You need to know that our party supports the Cookie Monster Zombie
 • Its 2 scary! close that shit