Regulamin

 1. Wszelkie pomieszczenia mieszkalne w Pokojach Gościnnych WEST (w skrócie WEST) zwane dalej „kwaterami” wynajmowane są na doby przez najemców zwanych dalej „Gośćmi”.

I. PROCES REZERWACJI

 1. Rezerwacji kwater można dokonywać on-line, za pomocą formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie pokojewest.pl w zakładce REZERWACJE, lub telefonicznie pod numerami +48 607 333 560 lub mailowo na adres biuro@pokojewest.pl.
 2. Gość, który zamierza dokonać rezerwacji kwatery on-line, w zakładce REZERWACJE otrzymuje możliwość wyboru rodzaju i numeru kwatery, oraz terminu pobytu w WEST (data zameldowania i wymeldowania).
 3. Po uzyskaniu potwierdzenia o dokonanym wyborze i całkowitym koszcie rezerwacji Gość, po wciśnięciu przycisku „Dalej”, przechodzi do formularza rezerwacyjnego.
 4. W formularzu Gość wpisuje swoje dane oraz/lub dane swojej firmy. Powinien również wpisać uwagi dotyczące rezerwacji. Gość jest uprawniony do podawania w formularzu rezerwacyjnym jedynie  kompletnych, rzetelnych i merytorycznie poprawnych danych.
 5. Gość, który zamierza dokonać rezerwacji kwatery on-line może to uczynić tylko po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz akceptacji postanowień Regulaminu przez zaznaczenie właściwego pola.
 6. Po wypełnieniu formularza i zaznaczeniu wymaganych oświadczeń Gość wciska przycisk „Rezerwuj” celem dokonania rezerwacji.

II. PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem pełnej rezerwacji jest dokonanie wpłaty zadatku w kwocie nie mniejszej niż 30%, w terminie do 3 dni od dnia dokonania rezerwacji.
 2. Gość może dokonać wpłaty zadatku poprzez jeden z wybranych sposobów:
  1. płatności elektronicznym przelewem bankowym,
  2. standardowym przelewem bankowym.
 3. Po wybraniu jednej z pierwszych dwóch opcji i wciśnięciu przycisku „PŁACĘ” Gość przekierowany zostanie na stronę umożliwiającą wpłatę zadatku poprzez System Obsługi płatności Dotpay.
  Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków, www.dotpay.pl
  tel.: +48 12 688 26 00, fax: +48 12 688 26 99, NIP 634-26-61-860
  Kapitał zakładowy 4.000.000 zł., kapitał opłacony 4.000.000 zł.
  Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS nr 700791
 4. W przypadku wyboru jako metody płatności przelewu elektronicznego za pomocą systemu Dotpay wymagana kwota zostanie automatycznie pobrana z rachunku Gościa.
 5. W przypadku wyboru drugiej opcji wpłaty zadatku można dokonywać zgodnie z podanymi poniżej informacjami:
  • Dane dla przekazów pocztowych:
   Pokoje Gościnne WEST
   Byszewska 60, 85-416 Bydgoszcz
   Nr rachunku:
   17 1140 1052 0000 4556 0500 1004
  • Dane dla przelewów krajowych:
   Pokoje Gościnne WEST
   Wyzwolenia 84, 84-120 Władysławowo
   Nr rachunku:
   17 1140 1052 0000 4556 0500 1004
  • Dane dla przelewów zagranicznych:
   Pokoje Gościnne WEST
   Wyzwolenia 84, 84-120 Władysławowo, POLAND
   Nr rachunku:
   IBAN: PL 17 1140 1052 0000 4556 0500 1004
   SWIFT : BREXPLPWBYD mBank S.A. o/Bydgoszcz
 6. WEST nie pobierają żadnych dodatkowych opłat za dokonywane płatności z tytułu rezerwacji kwatery.
 7. Zadatek za rezerwację potwierdzamy paragonem lub fakturą zaliczkową VAT. Za wynajem kwatery wystawiamy paragony lub na życzenie fakturę VAT. Paragon za wpłacony zadatek Gość może odebrać po przyjeździe na miejsce, bądź też wcześniej – począwszy od dnia wpłaty zadatku. Przy czym, przed sezonem – w ustalonym wcześniej miejscu i czasie. Gość zainteresowany otrzymaniem faktury VAT zobowiązany jest zaznaczyć to w formularzu rezerwacyjnym podając przy tym wymagane dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury.
 8. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie pokojewest.pl w zakładce CENNIK. Każdego Gościa dodatkowo obowiązuje opłata klimatyczna wg stawki UM Władysławowo.
 9. Przyjazd Gościa po terminie nie zwalnia z opłat za cały pobyt.
 10. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa, należność za cały pobytu nie ulega zmianie.
 11. W przypadku przyjazdu do danej kwatery mniejszej ilości osób, niż ustalono wcześniej przy dokonywaniu rezerwacji, cena noclegów nie będzie obniżona.
 12. jeśli WEST poniosą znaczne straty z powodu nie zrealizowanej rezerwacji, Gość, który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości do 50% ceny wynajmu tej kwatery.
 13. Wszystkie ceny usług świadczonych przez WEST są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług.
 14. Dokonując rezerwacji Gość oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Cennik Usług WEST dostępny na stronie pokojewest.pl w zakładce CENNIK.

III. ZMIANY I ANULOWANIE REZERWACJI

 1. Zmian lub anulowanie rezerwacji można dokonywać mailowo na adres biuro@pokojewest.pl lub telefonicznie pod numerami +48 607 333 560, +48 58 674 03 34.
 2. WEST w miarę możliwości zmienią rezerwację i prześlą stosowne potwierdzenie. WEST zastrzegają sobie prawo odmowy zmiany rezerwacji jeśli wszystkie kwatery w podanym przez Gościa terminie są zajęte.
 3. Zasady zwrotu zadatków wpłacanych na poczet wypoczynku Gości:
  1. powyżej 6 tygodni przed rezerwowanym terminem, zadatki zwracane są w 100%,
  2. poniżej 6 tygodni przed rezerwowanym terminem, zadatki nie są zwracane.
 4. WEST zastrzegają sobie prawo do zaproponowania alternatywnego zakwaterowania w przypadku gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa z przyczyn niezależnych. WEST zaproponują inne zakwaterowanie. Jeśli Gość nie wyrazi zgody na alternatywne rozwiązanie WEST są zobowiązane do zwrotu zapłaty za usługę. Zwrot opłaty zwalnia WEST z wszelkich roszczeń ze strony Gościa.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z POKOI GOŚCINNYCH WEST, PARKINGU, PLACU ZABAW I GRILLA

 1. Doba kwaterunkowa kończy się o godzinie 10:00 a zaczyna o godzinie 14:00, za wyjątkiem sobót, kiedy to doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu kwatery. WEST uwzględniają życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości i posiadania wolnych miejsc.
 3. Zatrzymanie kwatery po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. W przypadku, kiedy Gość opuści kwaterę do godziny 16.00, naliczona zostaje opłata za pół doby.
 4. Gość nie może przekazywać kwatery innym osobom, także w czasie wynajmu kwatery.
 5. Osoby niezameldowane w WEST mogą przebywać w kwaterach w godzinach 7.00 – 22.00 pod nadzorem i na odpowiedzialność zapraszających ich Gości.
 6. W WEST obowiązuje cisza w godzinach 22.00 – 6.00, w tym czasie osoby korzystające z usług mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w kwaterach: grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia kwater. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Gościowi nie wolno: używać otwartego ognia, rzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki; wnosić i przechowywać materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń; palić papierosów na terenie WEST z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych.
 8. Przed opuszczeniem kwatery lub położeniem się do snu Gość powinien: zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamknąć okno lub unieruchomić je w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem na wypadek burzy, wichru lub innych zjawisk atmosferycznych; wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny.
 9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w kwaterach przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji WEST przechowają przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekażą na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 10. Parking nie jest parkingiem strzeżonym. Przeznaczony jest wyłącznie dla Gości i osób posiadających zezwolenie WEST.
 11. WEST posiadają ubezpieczenie OC na terenie parkingu, dla pojazdów z niego korzystających. Należy podczas zameldowania się podać numer rejestracyjny pojazdu, aby skorzystać z tego ubezpieczenia. (WEST odpowiadają wobec korzystającego z Parkingu jedynie za udowodnione szkody wyrządzone bezprawnie z winy umyślnej WEST).
 12. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał i nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. nr 108 poz. 908) z późniejszymi zmianami oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
 14. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie.
 15. Każdy, kto wie o zaistniałym na terenie Parkingu lub dróg dojazdowych (wewnętrznych), zdarzeniu drogowym tj. kolizji lub wypadku, w szczególności zdarzeniu, w którym ucierpieli ludzie, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym recepcję i pogotowie ratunkowe.
 16. Korzystanie z grilla może odbywać się jedynie pod nadzorem osoby pełnoletniej.
 17. Rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu.
 18. W trakcie korzystania z grilla lub miejsca na ognisko zabrania się pozostawiania ognia bez nadzoru, po zakończeniu Goście, którzy korzystały z grilla zobowiązani są do jego zagaszenia.
 19. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat.
 20. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 21. W pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze.
 22. Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych.
 23. Przed wyjściem dzieci na plac rodzice mają obowiązek sprawdzić stan techniczny urządzeń. W razie stwierdzenia nieprawidłowości mają obowiązek zgłosić to recepcji.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Gość jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. WEST nie biorą odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Gościa.
 2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Dotpay.
 3. WEST oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponoszą odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.
 4. WEST nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 6. Parking nie jest parkingiem strzeżonym. WEST nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu czy poza terenem WEST.
 7. Użytkownik parkingu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone WEST, bądź innym Użytkownikom, w związku z pozostawieniem pojazdu na terenie parkingu, dróg dojazdowych (wewnętrznych), a także miejsc nie przeznaczonych do parkowania.
 8. WEST nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych, dotyczących pojazdów lub osób korzystających z Parkingu.
 9. WEST nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z korzystaniem z grilla.
 10. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.
 11. WEST nie odpowiadają za wypadki i urazy dzieci na terenie placu zabaw.
 12. WEST nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 13. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie WEST pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 14. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 15. Goście ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie trwania korzystania z obiektu oraz za szkody powstałe podczas pobytu. W związku z tym przed wejściem na teren obiektu należy zgłosić WEST wszystkie stwierdzone przypadki zniszczeń, nieporządku oraz inne nieprawidłowości.

VI. REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. WEST zastrzegają sobie 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie WEST poinformują o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 3. Goście reklamacje mogą zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, mailowej na adres: biuro@pokojewest.pl lub przesyłając ją listem na adres siedziby Pokoje Gościnne WEST 84-120 Władysławowo, ul. Wyzwolenia 84 w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
 4. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia Gość będzie kierował podczas pobytu bezpośrednio do recepcji hotelu.
 5. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązania sporu aż do wyczerpania tej drogi.

VII. DANE OSOBOWE

 1. Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych WEST. WEST wykorzystają dane tylko do przeprowadzenia procesu rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zaznaczenie opcji zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Gość rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.
 2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu WEST mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań załogi WEST, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 3. WEST zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany stają się skuteczne w terminie wyznaczonym przez WEST, przy czym do Umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosowane będą postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili zawarcia Umowy. Nowy regulamin będzie publikowany na stronie internetowej.
 4. Niniejszy regulamin jest umową zawartą między stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zadatek nie był wymagany.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

IX. DANE ADRESOWE

84-120 Władysławowo
ul. Wyzwolenia 84

Tel:+48 607 333 560, +48 58 674 03 34

biuro@pokojewest.pl

DTM System sp. z o.o. sp.k.
Oddział Władysławowo
POKOJE GOŚCINNE WEST
NIP: 9532648396
Regon: 361052098
KRS: 0000549181

Przekazując do wiadomości szanownych Gości niniejszy regulamin, życzymy jednocześnie miłego pobytu w naszych kwaterach.